Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Γιώτσα, Α. (2020). Διαφοροποίηση Κοινωνικού Περιβάλλοντος Σχολικής Τάξης. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κουρμούση Ν., Κούτρας Β., : «Βήματα για τη ζωή: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων για το Νηπιαγωγείο», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2011.

 

Επιστημονική Επιμέλεια Βιβλίων

Γιώτσα, Α. (2019). Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ISBN:978-960-01-2044-8.

Giotsa , A. (2018). Human Rights in A Changing World. Research and Applied Approaches. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-53613-883-2.

Γιώτσα, Α. (2017). Η Συναισθηματική Ζεστασιά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ISBN:978-960-01-1806-3

Κεφάλαια σε βιβλία (με κρίση του επιμελητή έκδοσης)

Giotsa, A., Plavsik, M. & Wainwright, T. (2020). Competences for Human Rights Practice of Psychologists. In P. Hagenaars, M. Plavsik, N. Sveaass, U. Wagner & T. Wainwright (Ed.) Human Rights Education for Psychologists. Routledge: Taylor & Francis Group. ISBN 9780367222871.

Γιώτσα, Α. (2019). Πρόλογος Επιμελητή Στο Α. Γιώτσα (Eπιμ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση. Εκδόσεις Gutenberg. ISBN:978-960-01-2044-8.

Γιώτσα, Α. (2019). Η εκπαίδευση των Ψυχολόγων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο. Α. Γιώτσα (Επιμ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση. Εκδόσεις Gutenberg. ISBN:978-960-01-2044-8.

Γιώτσα, Α. & Μητρογιώργου, Ε.  (2019). Το  Δικαίωμα στην Εκπαίδευση για τα Παιδιά σε Κίνδυνο. Στο Α. Γιώτσα (Επιμ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση. Εκδόσεις Gutenberg. ISBN:978-960-01-2044-8.

Giotsa, A. Z. (2019) Changes in Family Life in Greece. In C. T. Hill, Intimate Relationships Across Cultures: A Comparative Study.  Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-1-316-64740-0.

Giotsa , A. (2018). Preface In A. Giotsa (Ed.) Human Rights in A Changing World. Research and Applied Approaches. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-53613-883-2.

Giotsa, A. & Mitrogiorgou, E. (2018). Children’s Rights and Child Protection in Greece. In Α. Giotsa (Ed.) Human Rights in A Changing World. Research and Applied Approaches. New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-53613-883-2.

Γιώτσα, A. (2018). Προλογικό Σημείωμα στο Toυ Υπνου Επαρήγγειλα. Ευρωπαϊκά Νανουρίσματα. ΄Ένα Διαπολτισμικό Πρόγραμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ε. Δώνη). Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη. ISBN:978-960-468-214-0.

Δαλαβούρας, Γ. & Γιώτσα, Α. (2018). Emotionally Focused Therapy. Μια Κοινωνία Αγάπης. Στο Γ. Κορρές, Παπάνης, Ε. (Επιμ.) Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας. Θεωρίες και Πρακτικές.  ISBN 978 618 00 100 77.

Γιώτσα, A. (2017). Εισαγωγή στο A. Γιώτσα (Επιμ.) Η Συναισθηματική Ζεστασιά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. ISBN 978-960-01-1806-3.

Kourmousi, N., Kounenou, K., Yotsidi, V., Xythali, V., Merakou, K., Barbouni, A., & Koutras, V. (2018). Personal and Job Factors Associated with Teachers’ Active Listening and page24image3639255184 Active Empathic Listening. Social Sciences, 7(7), 117. στο https://www.mdpi.com/2076- 0760/7/7/117

Kourmousi, N., Kounenou, K., Yotsidi, V., Xythali, V., Merakou, K., Barbouni, A., & Koutras, V. (2018). Personal and Job Factors Associated with Teachers’ Active Listening and Active Empathic Listening. Social Sciences, 7(7), 117. στο https://www.mdpi.com/2076- 0760/7/7/117

Kourmousi, N., Markogiannakis, G., Tzavara, C., Kounenou, K., Mandrikas, A., Christopoulou, E., & Koutras, V. (2018). Students’ Psychosocial Empowerment With The ‘Steps For Life’Personal and Social Skills Greek Elementary Programme. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(5), 535-549. στο https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/464

Κουρμούση Ν., Κούτρας Βασίλειος. (2018). Σχολική Αγωγή Υγείας: Υποδείξεις Διεθνών Οργανισμών και σύγχρονη λειτουργία του θεσμού στην Ελλάδα. Interscientific Health Care, 10(2).

Γκατζόγια, Δ., Ζάραγκας, Χ., και Κούτρας, Β. (2018). Η συμβολή της φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με διαταραχές φάσματος αυτισμού, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής ψυχολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη.

Γκατζόγια, Δ., Ζάραγκας, Χ., Κούτρα, Β. και Κουτσούκη Δ. (2018). Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 7(1):100-108.

Gatzoyia, D., Soulis, D., Zaragas, H., Koutras, V., & Rapti, D. (2018). Developmental Coordination Disorder (DCD) and play behavior in children with autism spectrum disorder. Journal of Research and Method in Education, 8 (5).Doi: 10.9790/7388-0805056972

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές- Πρακτικά Συνεδρίων

Theodoropoulos C, Giotsa A (2020). Parents’ Behavior in Early Childhood: Children’s and Parents’ Perceptions. Journal of Childhood and Developmental Disorders, Vol.6 No.2:5.

Giotsa, A. & Spiropoulou, S. (2020). Social Networking Websites and family Relationships; Students’perceptions.

Rohner, R. P., Filus, A., Melendez-Rhodes, T., Kuyumcu, B., Machado, F., Roszak, J., Giotsa, A. …. & Ashdown, B. K. (2019). Psychological Maladjustment Mediates the Relation Between Remembrances of Parental Rejection in Childhood and Adults’ Fear of Intimacy: A Multicultural Study. Cross-Cultural Research, 1069397118822992.

Giotsa, A., Kyriazos, Th. (2019). Early Childhood Acceptance Rejection Questionnaire: Psychometric Properties of the Greek Version. Psychology, 2019, 10, 722-741.

Kyriazos, Th. & Giotsa, A. (2019). Interpersonal Rejection Anxiety Questionnaire: Psychometric Properties of the Greek Questionnaire. doi.org/10.4236/psych.2019.1011101, Psychology, 2019, 10, 1542-1563

Giotsa, A. Z., Zergiotis, A. N., & Kyriazos, T. (2018). Is the Greek Version of Teacher’s Evaluation of Student’s Conduct (TESC) a Valid and Reliable Measure? Psychology, 9(05), 1208.

Giotsa, A., Kyriazos, Th. & Mitrogiorgou, E. (2018). Parental Acceptance Rejection and Interpersonal Anxiety in Young Adults. Hellenic Journal of Psychology, Vol. 15 (2018), pp. 138-150.

Zaragkas, Ch., Chatzivassiloglou, A. Giotsa, A., Sarris, D.  (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE OF NEUROMUSCULAR JUNCTION AND SOCIAL SKILLS (CO-OPERATION, INTERACTION, INDEPENDENCE) OF PRESCHOOLERS. European Journal of Physical Education and Sport Science, Vol. 4, Issue 12.

Doni, E. & Giotsa, A. (2018). Early Detection of Externalizing Problems in Preschool Children According to their Teachers. Psychology Research, February 2018, Vol. 8, No 2, 60-73.

Doni, E. & Giotsa, A. (2017). Early Detection of Internalizing Problems in Preschool Children: According to Their Teachers. Open Journal for Educational Research, 1(1), 15-30.

Giotsa, A. (2017). Book Review. A collective review of four children’s books. Interpersonal Acceptance, January 2017, Volume 11, No.1.

Δώνη, Ε. & Γιώτσα, Α. (2017). Επισκόπηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10, 68-97.

Στεφανοπούλου, Σ., Τσατήρη, Μ., & Γιώτσα, Α. (2017). Συναισθήματα, Διαπροσωπικές σχέσεις και Επικοινωνία σε παιδικές ταινίες: Μια εφαρμοσμένη παιδαγωγική πρόταση. Πρακτικά 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 1309-1327.

Γιώτσα, A., Μητρογιώρου, E., Μπότου, A., Καστής, I., Παναγιωτόπουλος M., Σταματέλου, E. & Φλώρου, A. (2016). Αντιλήψεις Νέων για τη Ζεστασιά στην Οικογένειά τους. Θέματα Συμβουλευτικής Επιθεώρησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Vol.108, pp.72-81.

Giotsa, A. & Mitrogiorgou, E. (2016). Representations of Families through the Children’s Drawings in Parental Divorce Incidents in Greece. Journal of Childhood and Developmental Disorders, Vol.2, No 4:29. DOI:10.4172/2472-1786.100037.

Leontopoulou, S., Mavridis, D., Giotsa, A. (2016). Psychometric properties of the Greek Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (IDEA): University student perceptions of developmental features, Journal of Adult Development. DOI: 10.1007/s10804-016-9239-4

Giotsa, A. (2015). Social Psychology and Social Pedagogy. Their Interdisciplinarity in Group Counseling for Parents. International Journal of Social Pedagogy-Special Issue on “Social Pedagogy and Times of Crisis in Greece”, 4(1), pp.229-236.

Zaragkas, Ch., Koutras, V., Sakelariou, M. & Giotsa, A. (2015). The Relationship between kinetic Learning of Social Skills and Infants’ Self Esteem in Greece. Proceedings of International Conference, Current Trends In the Development of Early Childhood Education and Care in the World, Moscow, pp.113-140.

Επικοινωνία

Άρτεμις Γιώτσα

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Email: agiotsa@uoi.gr

Βασίλειος Κούτρας

Καθηγητής Αγωγής Υγείας
Email: vkoutras@uoi.gr